неповнолітнього

, надалі автор оперує тут лише нормами Розділу XV Загальної частини КК. [388] Див.: Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності. – К.: Атіка, 2004. – С. 59–60; Кримінальне право України: Загальна частина. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – С. 408; Пинаев Л.А. Уголовное право Украины. Общая часть. X.: «Харьков юридический», 2005. – С. 401; Грищук В.К. Кримінальне право України: Загальна частина. – К.: Видав. Дім «Ін Юре». 2006. – С. 497 та ін. [389] Див.: Пинаев А.А. Курс лекции по Общей части уголовного права. Книга вторая «О наказании». – X.: Харьков юридический, 2002. – С. 125: Пинаев А.А. Уголовное право Украины. Общая часть. – X.: «Харьков юридический». 2005. – С. 466–467; Грищук В.К. Вказ. праця. – С. 555; Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, Д.М. Кривоченко та ін., За ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 3‑е вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – С. 459 та ін. [390] Вважаємо за необхідне звернути увагу на те, що як в законі, так і в юридичній літературі проголошення обвинувального вироку
<< | >>
Источник: І. О. Зінченко В. І. Тютюгін. Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання. 2008

Еще по теме неповнолітнього:

 1. И. К. Беляевский. Коммерческая деятельность, 2008
 2. Введение
 3. Коммерческая деятельность в бизнесе
 4. Понятие и сущность коммерции и коммерческой деятельности
 5. Продавцы и покупатели на рынке товаров
 6. Маркетинг в коммерческой деятельности
 7. Торговля как коммерческий процесс
 8. Роль научно-технического прогресса в коммерции
 9. Социальные аспекты коммерции
 10. Организация хозяйственных и договорных связей в коммерческой деятельности
 11. Понятие хозяйственных связей в коммерческой деятельности
 12. Понятие договора (контракта) и его роль в коммерческих отношениях
 13. Процесс заключения договора: этапы и оформление
 14. Поиск партнера в процессе заключения сделки
 15. Основные экономические и финансовые категории и показатели коммерции