<<
>>

Складання та подання розпорядниками коштів річної звітності про виконання бюджетів

Відповідно до Бюджетного Кодексу України та інших нормативно-правових актів з питань бюджетних відносин за 2001 рік установлюються форми річної фінансової звітності для установ та організацій, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів, порядок їх заповнення та подання згідно з Інструкцією

“Про порядок складання за 2001 рік річних фінансових звітів установ та організацій, які отримують кошти Державного та/або місцевого бюджетів”, затвердженою наказом Державного казначейства України від 27.12.2001 р.

№ 225.

Річні фінансові звіти про виконання кошторисів доходів і видатків центральних органів виконавчої влади, інших головних розпорядників бюджетних коштів, установ та організацій, що отримують кошти державного та/ або місцевих бюджетів складаються з таких форм фінансової звітності:

• №1 “Баланс”;

• №2 ”Звіт про виконання загального фонду кошторису доходів і видатків установи” (загальний фонд);

• №2валюта “Звіт про використання бюджетних коштів з міжнародної діяльності України”

• №3 “Звіт про виконання плану по штатах та контингентах”

• №4-1 “Звіт про надходження і використання спеціальних коштів”;

• № 4-2 “Звіт про надходження і використання сум за дорученнями”;

• № 4-3 “Звіт про депозитні суми”;

• №4-4”Звіт про рух інших власних надходжень”;

• №4-5 “Звіт про використання субвенцій, одержаних з інших бюджетів”;

• №4-6 “ Звіт про надходження і використання інших доходів (спеціальний фонд)”;

• №4-1 зведена “Зведений звіт про надходження і використання спеціальних фондів”;

• №4-4 зведена “Зведений звіт про рух інших власних надходжень”;

• № 5 “Звіт про рух необоротних активів”;

• №6 “Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування”;

• №7 “Звіт про заборгованість бюджетних установ”;

• №8 “Звіт про зобов’ язання бюджетних установ”;

• № 9“Звіт про результати фінансової діяльності”;

• №15“Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей в бюджетних установах”;

• пояснювальна записка до річного фінансового звіту.

У такому самому обсязі складаються й зведені річні фінансові звіти про виконання кошторисів доходів і видатків головними розпорядниками бюджетних коштів та бюджетними установами, що мають підвідомчі установи.

Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд загальнодержавного соціального страхування на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань складають і подають Державному казначейству України зведену річну звітність про виконання кошторисів

відповідних фондів за формою №2 “Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи(загальний фонд)” та формою фінансового звіту “Баланс”, який подається за зразками, визначеними даними фондами.

Госпрозрахункові підприємства та організації, що отримують кошти загального фонду бюджету, складають річну фінансову звітність про використання отриманих бюджетних коштів за формою №2 ”Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)”.

Підприємства та організації, що отримують кошти спеціального фонду, складають річну фінансову звітність за формою №4-6 “Звіт про надходження і використання інших доходів (спеціальний фонд)”.
При цьому в поданих звітах форми №2 та №4-6 графа “Фактичні видатки” заповнюється в сумах, що дорівнюють касовим видаткам. Крім того, госпрозрахункові підприємства та організації, громадські об’єднання, що отримують бюджетні кошти загального фонду, подають до органів державного казначейства України форму №8 “Звіт про зобов’язання бюджетних установ”.

Громадські об’єднання, що отримують бюджетні кошти не на своє утримання, а на окремі програми, про використання бюджетних коштів подають річну фінансову звітність за формами №2 “Звіт про виконання кошторису доходів

і видатків установи(загальний фонд)” та №8 “Звіт про зобов’ язання бюджетних установ”.

Установи, що проводять видатки які становлять державну таємницю, фінансові звіти подають за окремим порядком.

Бюджетні установи, що для виконання певного доручення отримують кошти з державного бюджету, але не від свого головного розпорядника коштів, а від іншого, подають форму №4-2 “Звіт про надходження і використання сум за дорученнями” установі, що виділила ці кошти.

Бюджетні установи, що отримують кошти з різних бюджетів для виконання делегованих законами України повноважень органів місцевого самоврядування або інших, визначених законодавством, функцій і використовують їх згідно з кошторисом доходів та видатків, складають форму №4-5 “Звіт про використання субвенцій, одержаних з інших бюджетів”.

• Форма № 1 “Баланс” складається на підставі звірених даних

аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку за станом на кінець року. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Дані статей балансу на початок року повинні бути тотожні відповідним даним на кінець року в Балансі за попередній рік.

Установи складають єдиний Баланс по всіх рахунках про всі господарські операції за всіма коштами загального і спеціального фондів, за всіма видами бюджетів. Баланс, який не містить результатів за всіма операціями, вважається недійсним.

Форма № 1 “Баланс” складається з наступних розділів:

Розділ “Витрати”, призначений для відображення фактичних видатків і витрат бюджетних установ, проведених протягом бюджетного року, у річному фінансовому звіті не заповнюється ( крім рядка 260).

Оскільки всі видатки( крім окремих операцій за виробничими витратами) заключаються оборотами повинні бути списані на результати виконання кошторису за рік, то записів у графі 4 “На кінець кварталу” не повинно бути.

Списання проводиться за Порядком, визначеним Державним казначейством України”.

Розділ “Доходи” призначений для відображення всіх доходів бюджетної установи, які вона отримує на виконання кошторису доходів і видатків, у річному фінансовому звіті не заповнюється (крім рядка 397). Оскільки всі доходи(крім доходів за витратами майбутніх періодів) заключними оборотами у кінці року списуються на результат виконання кошторису за рік, то записів у графі 4”На кінець кварталу” не повинно бути. Списання проводиться за Порядком, визначеним Державним казначейством України.

До річного балансу додається Довідка органу Державного казначейства України або установи банку про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках бюджетної установи. За даними Довідок складається Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках установи.

До зведених річних фінансових звітів головних розпорядників бюджетних коштів та бюджетних установ, що мають підвідомчі установи, додаються Реєстри про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних(спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках підвідомчих бюджетних установ, складеними за даними довідок органів Державного казначейства України або установ банків.

Форма № 2 “Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)” складається розпорядниками бюджетних коштів і одержувачами коштів на підставі даних про отримані і витрачені, згідно з кошторисом доходів і видатків, асигнування із загального фонду бюджету. Звіт складається в розрізі кодів економічної класифікації видатків окремо за кожним кодом функціональної класифікації видатків. Крім того, складається зведений звіт форми № 2 за всіма кодами функціональної класифікації видатків.

Головні розпорядники коштів, що мають у своєму підпорядкуванню госпрозрахункові підприємства та організації, які отримують асигнування загального фонду бюджету, до зведеного річного фінансового звіту додаються два зведених звіти форми № 2 за всіма кодами функціональної класифікації видатків:

- щодо бюджетних установ;

- щодо госпрозрахункових підприємств та організацій.

Форма № 2-валюта “Звіт про використання бюджетних кошів з міжнародної діяльності України” складається установами, що отримують кошти з державного бюджету в іноземній валюті.

При цьому операції, здійснені в іноземній валюті, відображаються в національній валюті України в сумах, які визначаються шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку України. Перерахунок здійснюється за вимогами наказу Державного казначейства України від 24.07.2001 № 126 “Про затвердження Порядку відображення в обліку операцій в іноземній валюті.

Звіт форми № 2-валюта складається окремо за загальним і спеціальним фондами і є складовими частинами при складані зведеного звіту.

Кошти державного бюджету з міжнародної діяльності, що отримують бюджетні установи у національній валюті України, у формі № 2 валюта не відображаються.

Форма №3 “Звіт про виконання плану по штатах і контингентах”

відображає показники про мережу, штати і контингенти установи. Окремі установи подають звіт за спеціально для них затвердженими формами:

форма №3-1 “Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ”;

форма №3-2 “Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів” (складається за кожним кодом функціональної класифікації 070201, 070301, 070305, 070501, 070502, 070601, 070602, 070701, 070702 окремо за державним замовленням і за контрактами).

форма №3-4 “Звіт про виконання плану щодо штатів і контингентів закладів охорони здоров’я і соціального забезпечення”;

форма №3-5 “Звіт про виконання плану по штатах і контингентах по початкових, неповних середніх (дев’ятирічних) і середніх, вечірніх( змінних) заочних середніх загальноосвітніх школах, школах-інтернатах, спеціальних школах, школах-дитячих садках, інтернатах при школах”;

форма №3-8 “Звіт про виконання плану підготовки наукових кадрів у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах”;

форма № 3-9 “Звіт про виконання плану по штатах і контингентах інших закладів і заходів”;

форма № 3-дс “Звіт про утримання дитячих дошкільних закладів”;

Звіти форми № 4 про надходження і використання коштів спеціального фонду складаються за формами в розмірі видатків коштів:

Форма №4-1 “ Звіт про надходження і використання спеціальних коштів” складається бюджетними установами, що отримують доходи від надання платних послуг, виконання робіт, реалізації продукції чи іншої діяльності, яка здійснюється відповідно до діючих нормативно-правових актів, і використовують їх за цільовим призначенням, визначеним самостійно розпорядником бюджетних коштів згідно з кошторисом доходів та видатків установи.

Форма №4-2 “Звіт про надходження і використання сум за

дорученнями“ складається бюджетними установами, що отримують кошти від юридичних, фізичних осіб та благодійних фондів для виконання окремих доручень, а також благодійні внески та пожертви, отримані згідно із затвердженими кошторисами.

Форма №4-3 “Звіт про депозитні суми” складається бюджетними установами, на ім’я яких відповідно до чинного законодавства надходять кошти фізичних або юридичних осіб для тимчасового зберігання і які з настанням відповідних умов перераховуються за призначенням.

Форма №4-3 складається без розбивки за кодами економічної класифікації видатків.

Форма 4-4 “Звіт про рух інших власних надходжень” складається бюджетними установами, які отримують доходи, що належать до інших власних надходжень, і використовуються згідно із затвердженими кошторисами доходів і видатків.

Форма № 4-5 “Звіт про використання субвенцій, одержаних з інших бюджетів” складається установами, що для забезпечення своєї діяльності і виконання покладених на них функцій отримують додаткові кошти з інших бюджетів або місцевих бюджетів інших рівнів-субвенції.

Форма №4-6 “Звіт про надходження і використання інших

доходів(спеціальний фонд)” складається установами, які за розподілами головних розпорядників коштів отримують кошти, що належать до інших доходів спеціального фонду бюджету.

При перерахуванні коштів, відповідно до визначеного порядку, установою нижчого рівня установі вищого рівня або навпаки (крім операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей) ці кошти установа, що перераховує їх, відображає як зменшення доходів у звіті форми № 4 за видом коштів залежно від джерела утворення.

Установою — отримувачем коштів вони відображаються як надходження доходів та використання згідно з кошторисами, за формою №4, за видом коштів спеціального фонду, залежно від джерела утворення.

Кожна бюджетна установа складає та подає у складі річного фінансового звіту тільки ті форми №4 звітів про кошти спеціального фонду за видами, які має установа.

Звіти форми № 4 про надходження і використання коштів спеціального фонду складаються в розрізі кодів функціональної класифікації видатків.

Звіт форми № 4-1-зведена “Зведений звіт про надходження і

використання спеціальних коштів” складається загальний за всіма функціями, але в розрізі кожного виду спеціальних коштів, а звіт форми №4-4-зведена “Зведений звіт про рух інших власних надходжень” — загальний за всіма функціями, але в розрізі кожного виду інших власних надходжень.

Звіти форми№4-1-зведена та №4-4-зведена складаються за касовим принципом відображення видатків. При цьому підсумок граф “Всього” форм №4-

1-зведена, №4-4-зведена повинен відповідати касовим видаткам форм №4-1 чи №4-4.

Звіти форм №4-1-зведена та № 4-4-зведена в складі річного фінансового звіту подаються установі вищого рівня і не подаються до органів Державного казначейства України.

Форма № 5 “Звіт про рух необоротних активів” відображає вартість необоротних активів бюджетної установи на початок і кінець року, їх рух протягом звітного року.

Результати щорічної індексації та переоцінки необоротних активів( якщо переоцінка проводилася протягом звітного року) відображаються також у звіті форми №5.

Головні розпорядники бюджетних коштів складають і додають до форми №5 зведених річних фінансових звітів “Дані про наявність та рух необоротних активів установ, що перебувають на державному бюджеті України за звітний рік”

Форма № 6 “Звіт про рух матеріальних коштів і продуктів харчування” відображає рух протягом року матеріалів і продуктів харчування та їх залишки на початок і кінець року. При проведенні переоцінки матеріалів і продуктів харчування її результати відображаються у звіті.

Форма № 7 “Звіт про заборгованість бюджетних установ” складається на підставі даних бухгалтерського обліку про фактичну дебіторську заборгованість та фактичну кредиторську заборгованість на підставі даних бухгалтерського обліку, що виникла в установі при виконанні кошторису звітного року та минулих років і яка на кінець звітного періоду залишилась на обліку або списана. Звіти подаються за коштами, отриманими із загального та спеціального фондів кошторису за всіма кодами бюджетної класифікації видатків.

Форма № 8 “Звіт про зобов’язання бюджетних установ” складається всіма бюджетними установами, госпрозрахунковими підприємствами та організаціями, громадськими об’ єднаннями, що отримують кошти Державного бюджету України. Звіт призначений для контролю за відповідністю даних обліку зобов’ язань в органах казначейства та даних обліку у розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, які перебувають на обслуговуванні в органах Державного казначейства України відповідно до наказу Державного казначейства України від 19.10.2000 № 103 із змінами та доповненнями. Звіт складається за кожною функцією у розрізі кодів економічної класифікації видатків, лише розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, які обслуговується в органах Державного казначейства України.

Форма №9 ”Звіт про результати фінансової діяльності” складається бюджетними установами для відображення результату їх фінансової діяльності за звітний рік. Результат фінансової діяльності бюджетної установи визначається шляхом списання заключними оборотами доходів та видатків за звітний рік за Порядком, встановленим державним казначейством України.

У звіті відображаються операції, проведені за доходами або видатками бюджетної установи, або операції, наслідками яких є збільшення або зменшення

доходів та /або видатків бюджетної установи. Так результат переоцінок (наприклад — курсові різниці) може впливати як на збільшення доходів бюджетної установи так і на збільшення видатків.

Форма № 15 “Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей в бюджетних установах” відображає недостачі та крадіжки грошей і матеріальних цінностей в розрізі заходів, що були проведені для їх усунення”.

Відшкодування сум збитків здійснюється відповідно до Закону України “Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі організації розкраданням, знищенням (псуванням), нестачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння або валютних цінностей”, зі змінами та доповненнями та постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року № 116“ про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей” із змінами та доповненнями.

До наведених форм звітності додається пояснювальна записка, яка повинна відображати:

короткий опис діяльності бюджетної установи; основні фактори, що вплинули на виконання кошторису; зміни у фінансовому стані бюджетної установи за звітний рік; результати проведення щорічної інвентаризації активів та зобов’язань (відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 “Про затвердження Порядку подання фінансової звітності”, із змінами та доповненнями);

стан дебіторської та кредиторської заборгованості на кінець звітного року, причини проведення попередньої оплати та отримання товарів, робіт, послуг без здійснення платежів за них;

суми списаної протягом звітного року дебіторської та кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув за вимогами наказу Головного управління Державного казначейства України від 30.01.98 № 90 “Про затвердження Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу та наказу Державного казначейства України від 08.05.2001 № 73 “ Про затвердження Порядку списання кредиторської заборгованості бюджетних установ строк позовної давності якої минув”. У разі невиконання вимог цих наказів невиконання наводяться у пояснювальній записці окремо;

стан прийняття бюджетною установою зобов’ язань протягом звітного року і залишок їх на кінець звітного періоду, у тому числі небюджетних;

реструктуризовану заборгованість бюджетної установи та підстави для неї; у разі сплати до бюджету штрафів, накладених на бюджетну установу контролюючими органами, — суму виплати, підставу, винних осіб;

анульовані та відновлені протоколи взаємозаліків і відмінені та відновлені векселі минулих періодів (головними розпорядниками у зведених фінансових звітах така інформація подається у вигляді таблиць довільної форми, де вказується дата і номер протоколу (векселя), загальна сума, підприємство-учасник у рахунок якої заборгованості проведено);

суму коштів спеціального фонду, що була спрямована на погашення заборгованості із соціальних виплат загального фонду, або на інші цілі; надходження гуманітарної допомоги та її використання; суми отриманих позик, грантів і інвестицій у національній та іноземній валюті, підстави та мету їх отримання, номер розпорядчого документа, назву юридичної особи та строк погашення;

стан отримання та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1317 “Про порядок підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями”;

при отриманні бюджетною установою додаткових коштів з інших бюджетів або місцевих бюджетів інших рівнів (субвенцій) у пояснювальній записці роз’яснюється, з якого саме місцевого бюджету надійшли кошти, дата і номер рішення, на якому рахунку органу державного казначейства України( установи банку) вони зберігаються;

розшифровку поточних рахунків, що перебувають в установах банків, підстави для наявності цих рахунків із зазначенням залишків на цих рахунках та виду коштів (для бюджетних установ, що згідно з чинним законодавством переведені на казначейське обслуговування кошторисів);

Крім того, у пояснювальній записці до річного фінансового звіту обов’ язково повинні бути викладені роз’ яснення про розбіжності між даними різних форм звітності, а також між показниками звітності на кінець і початок звітного року (якщо такі розбіжності мали місце).

Операції з надходження і використання бюджетних коштів за звітний період, проведені в натуральній формі або в іноземній валюті (крім тих, для яких передбачена форма №2-валюта), відображаються за окремими формами фінансової звітності, складеними за певним видом коштів. Такі форми подаються до органів державного казначейства України для врахування даних у зведених звітах за територією і візуються органами державного казначейства України, але відповідальність за законність та правильність відображення у звітах зазначених вище операцій несуть розпорядники бюджетних коштів.

Форми фінансової звітності про операції в натуральній формі повинні бути складені в національній валюті, а показники форми фінансової звітності про операції, проведені в іноземній валюті, повинні бути перераховані в національну

валюту за Порядком, визначеним наказом Державного казначейства України від 24.07.01р. № 126 “ Про затвердження Порядку відображення в обліку операцій в іноземній валюті”. Тобто форми фінансової звітності про такі операції повинні містити дані про надходження і касові видатки в рівному обсязі, з метою врахування їх у консолідованому звіті про виконання державного бюджету.

Кошти, які надходять на ім’ я установ і, згідно з чинним законодавством України, відносяться на відновлення касових видатків (за телефонні переговори, помилково перераховані), відображаються у відповідних формах фінансової звітності як зменшення касових видатків за тим кодом економічної класифікації видатків, за яким вони були проведені.

При складанні форм фінансової звітності у 2002 році коди бюджетної класифікації України застосовуються відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001 № 604 “Про бюджетну класифікацію та її запровадження”.

Звіти складаються в гривнях, а зведені фінансові звіти головних розпорядників бюджетних коштів — у тисячах гривень з одним десятковим знаком.

Форми звітності повинні заповнюватися за всіма передбаченими статтями (графами, рядками), за відсутності даних незаповнені статті прокреслюються або заповнюються нулями.

Правильність складання річних фінансових звітів визначається шляхом перевірки та порівняння окремих показників у відповідних формах звітів.

Органи Державного казначейства України та розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за достовірність даних у формах фінансової звітності та їх відповідність даним органів Державного казначейства України відповідно до норм чинного законодавства України.

При казначейській формі виконання кошторисів фінансові звіти перевіряються і візуються органами Державного казначейства України (в яких відкриті реєстраційні рахунки установи) на відповідність даних казначейського обліку з проставленням підпису, печатки або штампа.

Зведена фінансова звітність обласних державних адміністрацій до подання Державному казначейству України повинна бути перевірена і завізована відповідним обласним управлінням Державного казначейства (з проставленням підпису, печатки або штампа).

Зведена фінансова звітність центральних органів виконавчої влади та інших головних розпорядників бюджетних коштів, установи та організації яких повністю переведені на казначейське виконання кошторисів, повинна дорівнювати аналогічним зведеним звітним даних органів Державного казначейства України за кодами відомчої класифікації видатків цих головних розпорядників бюджетних коштів.

<< | >>
Источник: С.І. Юрій. Казначейська система. 2002

Еще по теме Складання та подання розпорядниками коштів річної звітності про виконання бюджетів:

 1. Складання та подання місячної звітності про виконання бюджетів
 2. Облік та складання звітності про виконання місцевих бюджетів
 3. Строки подання та порядок розгляду звітності про виконання бюджету
 4. Зведення, складання та надання звітності про виконання державного бюджету
 5. Характеристика звітності про виконання бюджетів
 6. Складання квартальної звітності про виконання державного бюджету
 7. Облік та складання звітності про надходження коштів до державного бюджету
 8. Складання звітності про виконання державного бюджету органами державного казначейства
 9. Порядок складання та подання звітності бюджетними установами
 10. Квартальна фінансова звітність бюджетних установ про виконання бюджетів
 11. Звітність про виконання бюджетів
 12. Звіт про виконання бюджетів
 13. Складання, розгляд, затвердження, виконання місцевих бюджетів
 14. Виплата готівки розпорядникам бюджетних коштів, одержувачам коштів державного бюджету та іншим клієнтам
 15. Розпорядники бюджетних коштів
 16. Порядок складання місячної звітності
 17. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня
 18. Оформлення змін, що виникають у процесі виконання місцевих бюджетів
 19. Порядок складання, розгляду і затвердження місцевих бюджетів
 20. Система бухгалтерського обліку виконання бюджетів в Україні