<<
>>

Складання та подання місячної звітності про виконання бюджетів

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України “Про

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та “Про Державний

бюджет України на 2002 рік”, інших нормативно-правових актів форми місячної і • •• • •

фінансової звітності, порядок їх заповнення та подання встановлюється згідно з інструкцією “Про порядок складання у 2002 році місячної фінансової звітності установами та організаціями, які отримали кошти державного та/або місцевих бюджетів”, затвердженою наказом ДКУ від 31.01.2002 року № 18.

Центральні органи виконавчої влади та інші головні розпорядники бюджетних коштів, установи, організації, які отримують кошти державного бюджету, місячний звіт про виконання кошторисів подають у такому обсязі за формами:

№ 2мд “Звіт про виконання кошторису установи”;

№ 2-валюта “Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України”;

№ 4-1 мд “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами”;

№ 4-2мд “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ”;

№ 4-3мд “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду”;

№ 7мд “Звіт про заборгованість бюджетних установ”;

№ 8мд “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ”;

Установи та організації, які отримують кошти місцевих бюджетів місячний звіт про виконання кошторисів у 2002 році подають у такому обсязі за формами:

№ 2мм “Звіт про виконання кошторису установи”;

№ 4-1 мм “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами”;

№ 4-2мм “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ”;

№ 4-3мд “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду”;

№ 7мм “Звіт про заборгованість бюджетних установ”;

№ 8мм “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ”;

Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд загальнообов’язкового державного соціального

страхування України на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України складають і подають Державному казначейству України зведену звітність про виконання кошторисів відповідних фондів за формою № 2мд “Звіт про виконання кошторису установи”.

Госпрозрахункові підприємства та організації про отримані кошти загального фонду державного та/або місцевих бюджетів, складають місячну фінансову звітність про використання отриманих бюджетних коштів за відповідними формами № 2мд “Звіт про виконання кошторису установи” або № 2мм “Звіт про виконання кошторису установи”, а про отримані кошти спеціального фонду — за відповідними формами № 4-3мд “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду” або № 4-3мм “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду”.

Крім цього підприємства та організації, що не мають статусу бюджетної установи, за отримані бюджетні кошти загального фонду, подають до органів Державного казначейства України форми № 8мд “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ” або № 8мм “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ”.

Форма № 2мд “Звіт про виконання кошторису установи” складається установами, що отримують кошти загального фонду Державного бюджету України.

Звіт складається за кожною програмою у розрізі кодів економічної класифікації видатків (додаток 19).

Форма № 2мм “Звіт про виконання кошторису установи” складається установами, що отримують кошти загального фонду місцевих бюджетів.

Звіт складається за кожним кодом тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

У цих формах План асигнувань відображається за скороченою економічною класифікацією видатків: 1110 “Оплата праці працівників бюджетних установ”, 1120 “Нарахування на заробітну плату”, 1160 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”, 1340 “Поточні трансферти населенню”, 5000 “Інші видатки”.

У разі прийняття скорочення (обмеження) видатків загального фонду заповнюється відповідна графа.

Касові видатки за звітний період відображаються у розрізі кодів економічної класифікації видатків загального фонду бюджету, що проведені шляхом перерахування коштів з реєстраційних (поточних) рахунків, відкритих в органах Державного казначейства України (установах банків) за будь-якими видами операцій. Видатки зменшуються на суми, що надійшли на реєстраційні (поточні) рахунки на відновлення касових видатків.

Залишок коштів на кінець звітного періоду відображається в розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Форма № 2-валюта “Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України” складається установами, що отримують кошти загального фонду державного бюджету в іноземній валюті. Звіт

складається за кожною програмою у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Операції, здійснені в іноземній валюті, відображаються в національній валюті України в сумах, які визначаються шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку України. Перерахунок здійснюється відповідно до наказу Державного казначейства України від 24.07.2001 №126 “Про затвердження Порядку відображення в обліку операцій в іноземній валюті.

У цій формі звітності План асигнувань на звітний період відображається тільки за такими кодами економічної класифікації видатків: 1110 “Оплата праці працівників бюджетних установ”, 1120 “Нарахування на заробітну плату”, 1160 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”, 1340 “Поточні трансферти населенню”, 5000 “Інші видатки”.

Звіти форми № 4мд про надходження і використання коштів спеціального фонду, складаються установами, які отримують кошти державного бюджету в розрізі кодів програмної класифікації видатків, звіти форми № 4мм про надходження і використання коштів спеціального фонду, складаються установами, які отримують кошти місцевих бюджетів в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів.

Форми № 4-1мд “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами” та № 4-1мм “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами” складаються установами, що отримують плату за послуги, які надаються бюджетними установами відповідно до чинного законодавства України. Вони мають постійний характер і обов’язково плануються у кошторисі та використовуються за цільовим призначенням.

Форми №4-1 мд та №4-1 мм включають плату за послуги, надання яких пов’язане з виконанням основних функцій та завдань бюджетної установи; кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності; плату за оренду майна бюджетних установ; кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна.

Форми №4-2мд “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ” та №4-2мм “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ” складаються установами, що отримують гранти та дарунки (благодійні внески), а також кошти на виконання окремих доручень. Сюди також відносяться інвестиції, що згідно з чинним законодавством України отримують бюджетні установи, в тому числі на будівництво житла. Ці кошти не мають постійного характеру та плануються лише у випадках попереднього укладення угод або за календарними планами проведення централізованих заходів.

Форми №4-1 мд та №4-1 мм, а також № 4-2мд та №4-2мм складаються за кодами економічної класифікації видатків тільки за касовими видатками.

Форма № 4-3мд “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду” та Форма № 4-3мд “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду” складаються установами, які за розподілами головних розпорядників коштів отримують кошти, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету.

Касові видатки спеціального фонду бюджету відображаються за відповідним джерелом надходжень у розрізі кодів економічної класифікації, тобто видатків, що проведені шляхом перерахування коштів зі спеціальних реєстраційних (поточних) рахунків, відкритих в органах Державного казначейства України (установах банків), за будь-якими видами операцій. Видатки зменшуються на суми, що надійшли на спеціальні реєстраційні (поточні) рахунки на відновлення касових видатків.

Бюджетні установи складають та подають тільки ті форми №4мд та №4мм звітів про кошти спеціального фонду за відповідними джерелами надходжень, для яких в органах Державного казначейства відкриті реєстраційні рахунки.

Зведені місячні звіти за формами №2мд “Звіт про виконання кошторису установи” або №2мм “Звіт про виконання кошторису установи”, за відповідними формами №4мд або №4мм та за формами №7мд “Звіт про заборгованість бюджетних установ” або №7мм “Звіт про заборгованість бюджетних установ” головними розпорядниками коштів до Державного казначейства України не подаються.

Форма №7мд “Звіт про заборгованість бюджетних установ” (додаток 20) складається установами, що отримують кошти державного бюджету.

Форма №7мм “Звіт про заборгованість бюджетних установ” складається установами, що отримують кошти місцевих бюджетів.

Ці форми звітностей складаються на підставі даних бухгалтерського обліку про фактичну дебіторську та кредиторську заборгованість, що виникла у зв’язку з виконанням кошторису за поточний та минулі роки.

Звіти складаються в розрізі кодів економічної та тимчасової класифікації видатків бюджетів і містять інформацію про заборгованість бюджетних установ як за видатками, так і за нарахованими доходами.

Дебіторська заборгованість відображає суму дебіторської заборгованості установи, що виникла при виконанні кошторису за поточний та минулі роки і перебуває на бухгалтерському обліку за станом на дату складання звіту. При цьому, прострочена кредиторська заборгованість на звітну дату із загальної суми кредиторської заборгованості установи виділяється окремо.

Заборгованість з простроченим терміном оплати — це заборгованість, яка залишилась на обліку після строку, встановленого для оплати. Якщо строк оплати не встановлено, то заборгованість вважається простроченою після 30 днів з дня оформлення рахунку на оплату.

Звіти форм №7мд та №7мм складаються окремо за загальним і спеціальним фондами.

Форми № 8мд “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ” №8мм_“Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ” складаються всіма установами, що отримують кошти загального фонду відповідно державного та місцевих бюджетів. Звіт форми № 8мд складається за кожною програмою у розрізі кодів економічної класифікації видатків (додаток 21), форми № 8мм — за кожним кодом тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів у розрізі кодів економічної класифікації видатків. У звітах відображається сума фінансових зобов’язань, які зареєстровані протягом поточного року в органі Державного казначейства.

<< | >>
Источник: С.І. Юрій. Казначейська система. 2002

Еще по теме Складання та подання місячної звітності про виконання бюджетів:

 1. Складання та подання розпорядниками коштів річної звітності про виконання бюджетів
 2. Облік та складання звітності про виконання місцевих бюджетів
 3. Строки подання та порядок розгляду звітності про виконання бюджету
 4. Характеристика звітності про виконання бюджетів
 5. Складання квартальної звітності про виконання державного бюджету
 6. Зведення, складання та надання звітності про виконання державного бюджету
 7. Порядок складання місячної звітності
 8. Складання звітності про виконання державного бюджету органами державного казначейства
 9. Порядок складання та подання звітності бюджетними установами
 10. Звітність про виконання бюджетів
 11. Звіт про виконання бюджетів
 12. Складання, розгляд, затвердження, виконання місцевих бюджетів