<<
>>

Квартальна фінансова звітність бюджетних установ про виконання бюджетів

Квартальна фінансова звітність складається і подається, згідно з інструкцією про порядок складання у 2002 році квартальної фінансової звітності установ та організацій, що отримують кошти державного та/або місцевого бюджету, затвердженої наказом Державного казначейства України від 29.03.2002 року № 59.

Форми квартальної фінансової звітності, порядок їх заповнення та подання встановлюються згідно з цією інструкцією відповідно до Бюджетного Кодексу України, Законів України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та “ Про Державний бюджет України на 2002 рік”, Постанови Кабінету міністрів від 28 лютого 2002 року № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ”, наказів Міністерства фінансів України від 27.12.2001 року № 604 “Про бюджетну класифікацію та її запровадження” та від 28.01.2002 року № 57 “Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету” та інших нормативних актів.

Центральні органи виконавчої влади та інші головні розпорядники бюджетних коштів, установи, організації, які отримують кошти державного бюджету, квартальний звіт про використання кошторисів у 2002 році подають у такому обсязі за формами:

• №1 “Баланс”;

• №2 кд “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи”

• №2-валюта “Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України”

• №3 “Звіт про виконання плану по штатах та контингентах”

• №4-1 кд “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами”;

• № 4-2кд “Звіт про надходження і використання коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ”;

• №4-3кд “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду”

• №7кд”Звіт про заборгованість бюджетних установ”;

• №8 “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ”;

• довідка про депозитні операції;

• пояснювальна записка до квартального звіту.

Установи та організації, які отримують кошти місцевих бюджетів,

квартальний звіт про використання кошторисів у 2002 році подають у такому обсязі за формами:

• №1 “Баланс”;

• №2 км “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи”

• №2валюта “Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України”

• №3 “Звіт про виконання плану по штатах та контингентах”

• №4-1 км “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами”;

• № 4-2км “Звіт про надходження і використання коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ”;

• №4-3км “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду”

• №7км”Звіт про заборгованість бюджетних установ”;

• №8 “Звіт про фінансові зобов’ язання бюджетних установ”;

• довідка про депозитні операції;

• пояснювальна записка до квартального звіту.

Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України складають і подають Державному казначейству України зведену квартальну звітність про виконання кошторисів відповідних фондів за формою № 2кд “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи” та формою фінансового звіту “Баланс”, який подається за зразками, визначеними цими фондами.

Госпрозрахункові підприємства та організації про отримані кошти загального фонду державного та/або місцевих бюджетів складають квартальну звітність за формами №2кд “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи”, №2км ”Звіт про виконання загального фонду кошторису установи”, а при отримані кошти спеціального фонду — за відповідними формами №4-3кд “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду” або № 43км “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду”.

Крім того, госпрозрахункові підприємства та організації, що отримують бюджетні кошти загального фонду, подають до органів державного казначейства

України форми №8 кд “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ” або №8км”Звіт про фінансові зобов’ язання бюджетних установ”

Громадські об’єднання, що отримують бюджетні кошти не на своє утримання, а на окремі програми, про використання бюджетних коштів подають відповідні форми №2кд “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи” чи №2 км “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи” та №8кд “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ” чи №8км “Звіт про фінансові зобов’ язання бюджетних установ”.

Форма №1 “Баланс” (додаток 22) складається на підставі звірених даних аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку на кінець кварталу.

Залишки на рахунках обліку на початок року повинні бути тотожні відповідним даним на кінець року в Балансі за попередній рік.
Кожна установа складає єдиний Баланс за всіма рахунками, про всі операції за всіма коштами загального і спеціального фондів, за всіма видами бюджетів.

Активна частина форми № 1 “Балансу ” містить три розділи:

У розділі І “Необоротні активи” відображається вартість матеріальних і нематеріальних активів установи, отриманих для довготривалого використання і не призначених для реалізації або витрачання протягом одного року.

Розділ ІІ “Оборотні активи” передбачений для відображення грошових коштів і їх еквівалентів, призначених для реалізації або використання протягом року.

У розділі ІІІ “Доходи” відображаються всі доходи бюджетної установи, які вона отримує на виконання кошторису. Залежно від джерел утворення доходів у формах фінансової звітності вони відображаються при фактичному надходженні коштів або при нарахуванні доходу за надані послуги. При цьому до доходів включаються “Грошові кошти в дорозі”

Пасивна частина форми №1 “Балансу” містить наступні розділи:

Розділ І “Власний капітал” призначений для відображення сум фондів бюджетних установ і фінансових результатів діяльності за минулі бюджетні роки. Фонди бюджетних установ складаються із фонду необоротних активів і фонду в малоцінних та швидкозношуваних предметах.

У розділі ІІ “Зобов’язання” відображаються поточні та довгострокові зобов’язання бюджетних установ.

Розділ ІІІ “Витрати” відображає фактичні видатки і витрати бюджетних установ, проведені протягом бюджетного року.

Форма №2кд “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи” (додаток 23) складається установами, що отримують кошти загального фонду Державного бюджету України і витрачають їх згідно з кошторисом. Звіт складається за кожною програмою у розрізі кодів економічної класифікації видатків. Крім того, складається зведений звіт форми №2кд за всіма кодами програмної класифікації видатків державного бюджету.

Форма №2км “Звіт про виконання загального фонду кошторису

установи” (додаток 3) складається установами, що отримують кошти загального фонду місцевих бюджетів.

Звіт складається за кожним кодом тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів у розрізі кодів економічної класифікації видатків. Крім того, складається зведений звіт форми №2км за всіма кодами тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів.

Головні розпорядники коштів, що мають у своєму підпорядкуванні госпрозрахункові підприємства та організації, які отримують кошти загального фонду бюджету, до зведеного квартального фінансового звіту подають два зведених звіти форми №2кд за всіма кодами програмної класифікації видатків державного бюджету або №2км за всіма кодами тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів щодо бюджетних установ і госпрозрахункових підприємств та організацій.

Госпрозрахункові підприємства та організації, громадські об’єднання у формі №2кд “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи” та №2км “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи” у графі 10 “Фактичні видатки” проставляють суму фактичних видатків на звітну дату, але не більшу, ніж затверджена у кошторисі на поточний рік.

Форма № 2 — валюта “Звіт про використання коштів загального фонду

^ • •• • • ж т •• ••

бюджету з міжнародної діяльності України” складається установами, що отримують кошти загального фонду Державного бюджету в іноземній валюті. Звіт складається за кожною програмою у розрізі кодів економічної класифікації видатків. При цьому операції, здійснені в іноземній валюті, відображаються в національній валюті України в сумах, які визначаються шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку України.

Перерахунок здійснюється відповідно до наказу Державного казначейства України від 24.07.01р № 126 “Про затвердження Порядку відображення в обліку операцій в іноземній валюті”.

Кошти державного бюджету з міжнародної діяльності, що отримують установи у національній валюті України, у формі №2-валюта не відображаються.

Форма № 3 “Звіт про виконання плану по штатах і контингентах” відображає показники про мережу, штати і контингенти установи.

Установи подають звіт за встановленими для них формами.

Звіти форми № 4кд та № 4км про надходження і використання коштів спеціального фонду складаються установами, які отримують кошти відповідно державного та місцевих бюджетів в розрізі кодів програмної класифікації видатків за формами:

Форми №4-1 кд та №4-1 км “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами” складаються установами, що отримують плату за послуги, які надаються бюджетними установами відповідно до чинного законодавства. Вони мають постійний характер і обов’ язково плануються у кошторисі. Форми

включають плату за послуги, надання яких пов’язане з виконанням основних функцій та завдань бюджетної установи; кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/ або виробничої діяльності; плату за оренду майна бюджетних установ; кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна.

Використовують ці кошти за цільовим призначенням згідно з кошторисом.

Крім того, складаються зведені звіти форм №4-1 кд і №4-1 км за всіма кодами програмної класифікації видатків державного бюджету за всіма кодами тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів.

Форми №4-2кд та №4-2км “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ” складаються установами, що отримують гранти та дарунки, благодійні внести, а також кошти на виконання окремих доручень. Сюди також відносяться інвестиції, що згідно із чинним законодавством України отримують бюджетні установи, у тому числі на будівництво житла. Ці кошти не мають постійного характеру та плануються лише у випадках, що попередньо обумовлені рішенням Кабінету Міністрів України, або за вже укладеними угодами, або за календарними планами проведення централізованих заходів.

Крім того, складаються зведені звіти форм №4-2кд і №4-2км за всіма кодами програмної класифікації видатків державного бюджету за всіма кодами тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів.

Форми №4-3кд та №4-3км “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду” складаються установами, які за розподілами головних розпорядників коштів отримують кошти, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету.

За такими ж формами відображаються кошти, які надходять безпосередньо на спеціальні реєстраційні рахунки бюджетних установ за іншими надходженнями спеціального фонду бюджету. При перерахуванні коштів, відповідно до визначеного порядку, установою нижчого рівня установі вищого рівня або навпаки ( крім операцій із централізованого постачання матеріальних цінностей) ці кошти установа, що їх перераховує, відображає як зменшення доходів у звітах форм № 4 кд і №4 км залежно від джерела утворення коштів спеціального фонду.

Установою — отримувачем коштів вони відображаються як надходження доходів та використання згідно з кошторисами за формами №4кд і № 4 км залежно від джерела утворення коштів спеціального фонду.

Кожна бюджетна установа складає та подає у складі квартального фінансового звіту тільки ті форми №4кд та № 4км звітів про кошти спеціального фонду за відповідними джерелами надходжень, які є в цій установі.

Форми №7кд та № 7км “Звіт про заборгованість бюджетних установ” складається установами, що отримують кошти державного бюджету на підставі даних бухгалтерського обліку про фактичну дебіторську та кредиторську заборгованість, яка виникла у зв’язку з виконанням кошторису за поточний та

минулі роки. Звіт складається в розрізі кодів економічної та програмної класифікації видатків і містить інформацію про заборгованість бюджетних установ як за видатками, так і за нарахованими доходами.

Форми № 8кд “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ” та №8км “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ” складаються всіма установами, що отримують кошти загального фонду відповідно державного та місцевих бюджетів. Звіт форми № 8кд складається за кожною програмою у розрізі кодів економічної класифікації видатків, форми № 8км — за кожним кодом тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Довідка про депозитні операції, де відображаються суми залишку депозитних коштів на рахунках бюджетних установ, відкритих в органах Державного казначейства.

У пояснювальній записці відображаються:

- основні фактори, що вплинули на виконання кошторису установи;

- зміни у фінансовому стані установи за звітний період;

- заборгованість з виплат допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- реструктуризовану заборгованість та підстави для неї;

- анульовані та відновлені протоколи взаємозаліків і відмінені та відновлені векселі минулих періодів (головними розпорядниками у зведених квартальних звітах така інформація подається у вигляді довільних таблиць, де вказуються дата і номер протоколу(векселя), загальна сума, підприємство-учасник, у рахунок якої заборгованості проведено);

- розшифровку поточних рахунків, що перебувають і установах банків (для установ, що згідно з чинним законодавством України переведені на казначейське обслуговування), підстави для наявності цих рахунків із зазначенням залишків на цих рахунках та виду коштів;

- суму коштів спеціального фонду, що була спрямована на погашення заборгованості із соціальних виплат загального фонду, або на інші цілі;

- надходження гуманітарної допомоги та її використання;

- у разі сплати до бюджету штрафів, накладених на бюджетну установу контрольними органами — суму виплат, підставу, винних осіб.

<< | >>
Источник: С.І. Юрій. Казначейська система. 2002

Еще по теме Квартальна фінансова звітність бюджетних установ про виконання бюджетів:

  1. Звітність про виконання бюджетів
  2. Характеристика звітності про виконання бюджетів
  3. Облік та складання звітності про виконання місцевих бюджетів
  4. Складання та подання місячної звітності про виконання бюджетів
  5. Звіт про виконання бюджетів
  6. Складання та подання розпорядниками коштів річної звітності про виконання бюджетів
  7. Річна звітність органів Державного казначейства про виконання державного бюджету
  8. Система бухгалтерського обліку виконання бюджетів в Україні
  9. Виконання місцевих бюджетів
  10. Організація роботи з виконання місцевих бюджетів за доходами