recidivus

» – тобто той, що повертається і означає повторення будь‑якого явища після уявного його зникнення[226]. Поняття рецидиву було відомо і дореволюційному, і радянському кримінальному праву. В Уложенні про покарання кримінальні та виправні 1845 р.
цей термін використовувався як синонім терміну «повторення». Рецидивом (повторенням) визнавалось вчинення нового злочину після відбування покарання за попередній злочин. При цьому вчинення нового злочину під час відбування покарання не вважалось рецидивом (повторенням), а призначення покарання в таких випадках регламентувалось спеціальними правилами. Важливою ознакою рецидиву за Уложеннями 1845 і 1903 років було спливання певного терміну між відбутим покаранням і вчиненням нового злочину. Судова практика того часу вказувала, що «чим більший проміжок часу між першим і повторним злочинами, тим менше підстав вважати у винного впертість злої волі і звичку до злодіянь, якими визначається посилення кримінальної відповідальності за рецидив»[227]. У Кримінальних кодексах УРСР 1922 і 1927 років термін рецидив не використовувався, однак з'явилось поняття «рецидивіст», під яким розумівся професійний злочинець, що вчинив злочин хоча б вдруге. Вчинення злочину рецидивістом розглядалось як обтяжуюча обставина до кінця 20‑х років минулого століття. В 1929 році термін «рецидивіст» було виключено із кримінального законодавства, бо вважалось, що професійна (рецидивна) злочинність у Радянському Союзі остаточно переможена і не існує. В Основах кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік 1958 р. знову були передбачені норми про підвищену кримінальну відповідальність рецидивістів, а в КК союзних республік з’явилися статті, що регламентували порядок і підстави визнання особи особливо небезпечним рецидивістом (ст.
26 КК УРСР 1960 р.). Чинний КК України 2001 р. скасував поняття особливо небезпечного рецидивіста. У пункті 9 розділу II Прикінцевих та перехідних положень до КК 2001 р. вказано, що з дня набрання чинності цим Кодексом, не є особливо небезпечними рецидивістами особи, визнані такими відповідно до ст. 26 КК 1960 р. Якщо ці особи продовжують відбувати призначене їм покарання, то вироки судів щодо них підлягають зміні в частині визнання їх особливо небезпечними рецидивістами. У разі потреби змінюється кваліфікація вчинених ними злочинів, а також зменшується покарання, відповідно до ч. 3 ст. 73 цього Кодексу. Якщо особи, визнані особливо небезпечними рецидивістами, відбули призначене їм покарання, але мають не зняту судимість, то погашення судимості здійснюється за правилами, передбаченими в статтях 89 і 90 цього Кодексу. У той же час КК 2001 року передбачив в Загальній частині поняття рецидиву і визначив його як вид множинності злочинів. Зазначимо, що в юридичній літературі поняття рецидив вживають, як правило, у двох значеннях: а) як фактичний рецидив, під яким розуміють будь‑яке повторне вчинення двох чи більше злочинів однією особою (групою осіб)[228] і б) як легальний рецидив, який має місце там, де особа, що має незняту або непогашену судимість за раніше вчинений умисний злочин, вчиняє новий умисний злочин[229]. В ст. 34 КК знайшла закріплення наукова концепція легального рецидиву злочинів. Розглянемо його ознаки.
<< | >>
Источник: І. О. Зінченко В. І. Тютюгін. Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання. 2008

Еще по теме recidivus:

 1. И. К. Беляевский. Коммерческая деятельность, 2008
 2. Введение
 3. Коммерческая деятельность в бизнесе
 4. Понятие и сущность коммерции и коммерческой деятельности
 5. Продавцы и покупатели на рынке товаров
 6. Маркетинг в коммерческой деятельности
 7. Торговля как коммерческий процесс
 8. Роль научно-технического прогресса в коммерции
 9. Социальные аспекты коммерции
 10. Организация хозяйственных и договорных связей в коммерческой деятельности
 11. Понятие хозяйственных связей в коммерческой деятельности
 12. Понятие договора (контракта) и его роль в коммерческих отношениях
 13. Процесс заключения договора: этапы и оформление
 14. Поиск партнера в процессе заключения сделки
 15. Основные экономические и финансовые категории и показатели коммерции
 16. Понятие и формы коммерческого капитала
 17. Финансы в коммерческой деятельности